Odredbe i uvjeti

Osnovna prodajna pravila:

1. Načini naručivanja:
a) putem B2B platforme http://b2b.polishtextilegroup.com/
b) telefonom
c) mailom
d) faxom

2. Narudžba treba sadržavati sljedeće elemente:
a) Informacije o kupcu:
• naziv tvrtke
• adresa sjedišta poduzeća
• EU Vat broj – u slučaju prve narudžbe
• adresa isporuke – ako se razlikuje od adrese sjedišta poduzeća

b) Veličina narudžbe i vrsta naručene robe
• komercijalni naziv naručene robe
• karakteristike naručene robe poput boje, težine i sastava
• količina naručene robe

c) Vrijeme i uvjeti isporuke

3. Narudžbe koje uključuju kontejnerske količine moraju se unaprijed dogovoriti individualno

Postoji mogućnost za rezervaciju određenih dobara, čime se ona zamrzavaju na tri radna dana. Taj se period može produžiti na 14 radnih dana u slučaju rezervacije preko b2b platforme ili u slučaju posebnog dogovora sa prodajnim voditeljem. Nakon ovog perioda svaka rezervacija treba se ponovo potvrditi ili otkazati.

II. Detaljni uvjeti isporuke robe.

1. Naručena roba može se isporučiti Kupcu opcionalno, na sljedeće načine:

preko kurirske službe
privatnim transportom Prodavača
privatnim transportom Kupca

2. Vrijeme i uvjeti isporuke od strane transporta Prodavača trebaju se dogovoriti individualno sa Kupcem.

3. Postoji mogućnost prikupa robe direktno od strane Kupca ili od strane kurira angažiranog od njegove strane. U tom slučaju nužno je da se savjetuje sa Prodavačem u pisanoj formi.

4. U slučaju kada mjesto prikupa nije sjedište Prodavača, Prodavač je dužan istaknuti mjesto prikupa i potvrditi da je primatelj robe ovlašten za njegovo zastupanje i odgovornost za preuzimanje robe.

III. Opseg odgovornosti Prodavatelja u logističkim pitanjima.

1. U slučaju kad se roba prevozi vanjskom firmom i Kupac nađe oštećenja koja su se mogla dogoditi prilikom transporta, Kupac treba napomenuti navedena oštećenja na teretnici ili ispuniti protokol oštećenja.

2. Prodavač nije odgovoran za kašnjenja uzrokovana višom silom ili za nepredvidive situacije koje su otežale isporuku. To se osobito odnosi na ekstremne vremenske uvjete, požare i druge nepredvidive događaje ili kašnjenja u transportu do skladišta Prodavača uzrokovana produljenjem morskog transporta. U slučaju spomenutih situacija, Kupac će biti informiran pravovremeno. U takvim situacijama, Kupac ne može tražiti kompenzaciju od Prodavača.

1. Uvjeti plaćanja.

Uvjeti plaćanja računaju se od trenutka izdavanja računa. Datum dospijeća, dogovoren između dvije strane, istaknuti će se na svakom računu od strane Prodavača.

2. Cijena.

Kupci kupuju robu na razini cijene koja je obavezna na datum kupnje – sukladno trenutnim cjenicima. Iznimke su cijene dogovorene individualno među Kupcem i Prodavačem.

3. Kašnjenja u odgodi plaćanja.

a) U slušaju neplaćenih računa, Prodavač može obustaviti realizaciju tekućih narudžbi i svih prijašnjih dogovora oko popusta.

b) Prodavač ima pravo zatražiti povrat cijelog ili dijela materijalnog ostatka u netaknutom stanju, što se može preprodati.

Minimalna količina za narudžbu u slučaju tkanine je jedna rola. Ako je, zbog različitih mogućih razloga, naručena količina manja od jedne role, Prodavač ima pravo dodati cijenu rezanja po sljedećoj tarifi:

Pravila za cijenu tkanina za količinu manju od jedne role
1. 1m-10m – dodati ćemo 0,70 € na svaki metar cijene iz cjenika
2. preko 10m do 20m – dodati ćemo 0,58 € na svaki metar tkanine iz cjenika
3. preko 20m do 30m – dodati ćemo 0,47 € na svaki metar cijene iz cjenika
4. Ako žele kupiti više od 30m, dužni smo prodati cijelu rolu, u slučaju da kupac na to ne pristaje, naplatiti ćemo 0,35 € na svaki metar odrezane tkanine.

Točka 4 ne odnosi se na Polar i role koje su proizvedene u ovim količinama.

Povrat robe moguć je uz prethodno odobrenje od strane Prodavača. Povrat robe treba biti u originalnom pakiranju sa naljepnicom. Ako povrat nije krivica Prodavača, Kupac je dužan podmiriti troškove transporta.

1. Kupac je dužan podnjeti žalbu u obliku obrasca za žalbu. Ovaj obrazac dostupan je na web stranici u prodajnom odjelu. Slike naljepnica trebaju biti u privitku uz obrazac, dokazujući identitet reklamiranih dobara.

2. Kupac je dužan provjeriti robu odmah po primitku i potvrditi da je u skladu sa naručenim. Verifikacija robe treba biti učinjena prije korištenja materijala. U slučaju da se utvrde nepravilnosti, Kupac ima pravo podnjeti žalbu u navedeno vrijeme:

do 3 dana od datuma isporuke – količina i količinski manjkovi, provjereni sa računom zaprimljene robe
21 dan od isporuke robe – ako su otkriveni deficiti u količini, viđeni nakon raspakiravanja (ovaj period može se produljiti u dogovoru sa Prodavačem)
skriveni defekti, koji nisu bili viđeni prilikom isporuke, moraju se prijaviti u najkraćem mogućem roku.

3. Prodavač nije odgovoran za defekte nastale prilikom nepravilnog upravljanja robom suprotno od instrukcija na proizvodima dostupnih i na web stranici prodajnog odjela.

4. Kompenzirani iznos za oštećene ili neispravne materijale ne može prelaziti vrijednost robe izražene na računu, od strane Prodavača.

5. Rješavanje tekućih žalbi ne daje pravo Kupcu za kašnjenje u plaćanjima za kupljenu robu.

6. Ako Kupac ne podnese obrazac za žalbu u navedenom vremenu, gubi pravo na istu.

Ako je žalba odobrena od strane Prodavača, on ju je dužan prikupiti o svom trošku. Navedena roba mora se vratiti u originalnom pakiranju u stanju u kojem je zaprimljena i osigurana u transportu. U slučaju da se oštećena roba treba zamjeniti, Prodavatelj je dužan to učiniti u najkraćem mogućem roku.

1. Korisnikovi osobni podaci obrađuju se u skladu sa Personal Data Protection Act of 29 August 1997 (Journal of Laws No. 133, item 883, as amended), the Act on electronic services of 18 July 2002. (Journal of Laws No. 144, item 1204, as amended)

2. Administrator Korisnikovih Osobnih Podataka je Polska Grupa Tekstylna Sp. z o.o. Poduzeće sa sjedištem u Varšavi, ul. Zeusa 27, 01-497 Warsaw.

3. Administrator osigurava povjerljivost i zaštitu Korisnikovih Osobnih Podataka korištenjem B2B Platforme i web stranice uvođenjem prikladnih tehničkih i organizacijskih mjera.

4. Osobni podaci su prikupljeni i obrađeni od strane Polska Grupa Tekstylna Sp. z o.o.:

za pružanje usluga vezanih uz vođenje i servisiranje računa koji se nalazi na B2B platformi – zakonska osnova za obradu je nužnost obrade ispunjenja ugovora (članak 6, paragraf 1, slovo b – GDPR)
za ispunjenje zakonske obaveze nametnute Administratoru, a koje proizlaze posebno iz poreznih i računovodstvenih propisa – pravna osnova za obradu je zakonska obaveza (članak 6(1)slovo f, GDPR-a),
za ostvarenje zahtjeva za poslovnu aktivnos – zakonska osnova je opravdani interes Administratora (članak 6(1) slovo f, GDPR-a), koja se sastoji od zaštite prava,
u marketinške svrhe Administratora – izravni marketing njegovih dobara i usluga

5. Obrada Osobnih Podataka Korisnika u svrhu koja nije navedena u točki 4 može se zbivati samo nakon Korisnikovog pristanka i u opsegu navedenom u privoli.

6. Unošenje Osobnih Podataka Korisnika u obrascu za kontakt na web stranici je dobrovoljno.

7. Korisnim može u bilo kojem trenutku povući pristanak za obradu njegovih osobnih podataka, uključujući mail adresu u skladu sa Člankom 7, par.3 GDPR. Povlačenje pristanka može biti putem zahtjeva poslanog na adresu office@polishtextilegroup.com

8. Korisnik ima pravo pristupu njegovim podacima, kao i mogućnost ispravljanja i brisanja. Otkazivanje pristanka rezultirati će brisanjem računa i informacija spremljenih na računu.